Szanowni Państwo!

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
Jest to miejsce, w którym wychowankowie mogą w małych grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry rozwinąć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną i terapeutyczną.

OSIĄGAMY SUKCESY STAWIAJĄC WYZWANIA NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB NASZYCH PODOPIECZNYCH

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy
Dyrektor i Grono Pedagogiczne


Jesteśmy dla Twojego dziecka najlepsi!

SOSW oferuje następujące terapie i metody:

Ośrodek
Przedszkole Specjalne

”Pomagamy maluchom wyrosnąć na ciekawych świata, przygotowanych
do życia i szczęśliwych ludzi.”

 

Realizujemy podstawę programową MEN, taką samą jak we wszystkich przedszkolach. Program zajęć przedszkolnych  i terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do dalszej edukacji i kontaktów społecznych oraz wspieranie rodziców w nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy niezbędnej  w związku z potrzebami ich dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia  do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, które uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych  w wymiarze 5 godzin dziennie. Przedszkole pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8.00 do 16.00.

Oferujemy :

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z niedosłuchem, niedowidzących oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
 • sprzyjające terapii, kameralne grupy (od 3 do 6 dzieci w grupie pod opieką 2 osób dorosłych)
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów
  i rehabilitantów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów oraz szkolenia dla rodziców,
 • możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, własny plac zabaw,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
 • specjalistyczne pracownie i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,

·         wycieczki edukacyjne i imprezy okolicznościowe,

·         możliwość korzystania ze świetlicy i wyżywienia,

·         dowóz dzieci z terenu miasta i powiatu,

·     opiekę psychologa, rehabilitantów, terapia integracji sensorycznej, behawioralna dla dzieci z autyzmem, zajęcia logopedyczne, terapia EEG Biofeedback,  treningi kompetencji społecznych, zajęcia z muzykoterapii, rytmiki, arteterapii, logorytmiki, zajęcia rozwijające kreatywność i inne.

Metody wspomagające (ogólne):

 • metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,
 • metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz oraz symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,
 • alternatywne metody komunikacji i metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig,
 • gimnastyka mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)

Zajęcia indywidualne i grupowe

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej
 • terapia ręki, arteterapia i muzykoterapia
 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe i korekcyjne
 • trening umiejętności społecznych, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Nasi podopieczni mają możliwość realizowania na terenie placówki zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu organizowane są imprezy o charakterze cyklicznym m.in. Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Spotkanie Wigilijne, Bal Karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne, Piknik z okazji Dnia Mamy i Taty, Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz impreza integracyjna ,,Powitanie Lata” itp.

Bierzemy  udział w wielu konkursach, projektach  i przedsięwzięciach, m.in. konkursie  ,,Bezpieczne dziecko-Bezpieczne Przedszkole” .

 

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego
z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Za główny cel stawiamy sobie udostępnienie kompleksowej pomocy
w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.

Nasi terapeuci pracują w nurcie stymulacyjno-rozwojowym.


Szkoła Podstawowa nr 5

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej bądź jego potwierdzona kserokopia
 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie starosty sieradzkiego
 • Wyciąg z dowodu osobistego rodzica bądź odpis z aktu urodzenia
 • Świadectwo z poprzedniej szkoły
 • Trzy fotografie
 • Karta zdrowia, szczepień

 

OFERUJEMY:

·Specjalistyczną i doświadczoną kadrę: oligofrenopedagogów, psychologów, rehabilitantów, logopedów, neurologopedów, pedagoga, terapeutów, socjoterapeutów, tyflopedagoga, surdopedagoga.

·Zajęcia specjalistyczne: rozwijające uzdolnienia, alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback, korekcja wad postawy, korekcja wad wymowy, logopedia, neurologopedia, terapia Tomatis’a, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, rehabilitacja, audiowizualna stymulacja mózgu (AVS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

·Koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, drużyna harcerska, informatyczne, sportowe, artystyczne, matematyczne, kulinarne i inne.

·Nowoczesną bazę lokalową: sale dydaktyczne z dostępem do Internetu, sale do zajęć specjalistycznych, pracownię komputerową, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę rekreacyjną, rehabilitacyjną/siłownię, świetlicę szkolną, stołówkę, pracownie gastronomiczne.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym  


Branżowa Szkoła I stopnia

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie w zawodach: kucharz, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz.

Nauka odbywa się w klasach wielozawodowych o trzyletnim cyklu kształcenia. Do poszczególnych zawodów kształcenie praktyczne odbywa się w następujących miejscach:

·kucharz - na terenie naszego ośrodka

·pozostałe zawody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu lub u konkretnych pracodawców.

 

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne dla wszystkich kierunków kształcenia.

Uczniowie, którzy do 1 września danego roku nie będą mieli ukończonych 18-stu lat,
a chcący się kształcić w ww. zawodach, będą mieli podpisaną umowę o pracę jako pracownicy młodociani. 


Uczniowie bez możliwości codziennego dojazdu mogą ubiegać się o miejsce w internacie
z całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mogą skorzystać odpłatnie z obiadu. 

W terminie do 30 maja danego roku należy złożyć następujące dokumenty:

·podanie o przyjęcie do szkoły

·życiorys

·orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzoną kserokopię

·zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w zasadniczej szkole zawodowej w danym zawodzie (skierowanie na badania uczeń otrzyma w naszej placówce po złożeniu podania w szkole)

·skierowanie starosty sieradzkiego

·trzy fotografie

·potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

·świadectwo ukończenia gimnazjum

 

 

Ośrodek nie prowadzi elektronicznej rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia 
W wyjątkowych przypadkach uczeń może zostać przyjęty w trakcie roku szkolnego.Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie ośrodka. Uczniowie tej szkoły mogą również zamieszkać w internacie i korzystać ze stołówki szkolnej. Wymagane dokumenty:

·podanie o przyjęcie do szkoły

·życiorys

·orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzona kserokopia

·skierowanie starosty sieradzkiego

·dwie fotografie

·wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

·świadectwo ukończenia gimnazjumW bogatej ofercie edukacyjnej naszego Ośrodka znajdują się:

·zajęcia logopedyczne

·zajęcia socjoterapeutyczne

·zajęcia specjalistyczne

·zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

·zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

·zajęcia rekreacyjne

 

 


Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla zajęć indywidualnych i 20 godzin tygodniowo dla zajęć grupowych. Osoby z głęboką niepełnosprawnością mają dzięki nim szansę na rozwój, podniesienie swoich umiejętności, integrację z rówieśnikami, rehabilitację. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla tej grupy dzieci i młodzieży. 

Po dokonaniu diagnozy funkcjonalnej dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, w którym umieszczony jest plan terapii, a w szczególności praca nad rozwojem motoryki dużej i małej, komunikacji, funkcjonowania w otoczeniu, samodzielności. 

W pracy wykorzystywane są różne metody: stymulacja polisensoryczna, terapia karmienia, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programy Knilla, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, terapia zaburzeń sensorycznych Delacato, alternatywne metody komunikacji. Prowadzone są konsultacje z rehabilitantem, psychologiem, logopedą. 

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w licznych imprezach integracyjnych i uroczystościach okolicznościowych. 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oferują wsparcie także rodzicom poprzez pomaganie w rozwijaniu samodzielności dzieci, podnoszenie ich sprawności, doradztwo w sprawach doboru sprzętu rehabilitacyjnego i możliwości uzyskania pomocy finansowej. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim wielka radość i szansa na rozwój. 

Aby  uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych należy:

·otrzymać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

·udać się do Starostwa Powiatowego i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi.

 

 


Internat

Internat oferuje 3 - 4 osobowe pokoje. Wykwalifikowana kadra przez całą dobę opiekuje się wychowankami. Wyżywienie jest całodzienne, uwzględniające indywidualne potrzeby żywieniowe. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne. Uczniowie ponoszą tylko koszty wyżywienia. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach: muzycznym, plastycznym, kulinarnym, ekologicznym, turystyczno - krajoznawczym. Biorą udział w wycieczkach, rajdach rowerowych.

Zapewniona jest indywidualna pomoc w nauce. Szczególna uwaga zwracana jest na prawidłowy i wszechstronny rozwój psychofizyczny wychowanków. W internacie panuje domowa atmosfera, która pozwala każdemu wychowankowi rozwijać jego indywidualne zainteresowania.


Świetlica szkolna


Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do  piątku w godzinach dopołudniowych i popołudniowych- pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Wychowawcy w pracy z uczniami stosują elementy socjoterapii. Prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania przyjętych norm zachowania. Uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Prowadzone zajęcia dają im możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków w nauce.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, dzięki której uczniowie mogą korzystać z posiłków finansowanych przez rodziców lub refundowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Oprócz wypożyczania lektur szkolnych i podręczników nauczyciele biblioteki we współpracy z innymi nauczycielami  cyklicznie organizują różnorodne konkursy, realizują autorskie programy.

W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informacji  dla uczniów z dostępem do Internetu, drukarka i ksero - czynne w godzinach pracy biblioteki.
"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak